បៃតងកម្ពុជាភីអិលស៊ី Close

អង្ករសែនក្រអូបរបស់បៃតងត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាក្នុងប្រភេទគុណភាពអង្ករចំនួន ៣ ប្រភេទ។ ការវេចខ្ចប់របស់យើងមានទំហំខុសៗគ្នាអាស្រ័យលើតម្រូវការរបស់ដៃគូយើងខ្ញុំ។ ដូចប្រភេទអង្ករដទៃទៀតដែរ គុណភាពអង្ករទាំង ៣ប្រភេទ នៃសែនក្រអូបមានដូចជា “ សែនក្រអូបល្អប្រណិត”“ សែនក្រអូប ២កំណាត់ ” និង​ “សែនក្រអូប ៣កំណាត់” ។ អង្ករនីមួយៗមានរចនាម៉ូដកញ្ចប់ខុសៗគ្នា។ ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ចាប់អារម្មណ៍

សេវាកម្មផ្សេងទៀត

 • អង្ករសកម្ពុជា

  ក្រុមហ៊ុនបៃតងធានាថាអង្កររដែលបានផ្តល់ជូនដៃគូរបស់យើងខ្ញុំមានគុណភាពខ្ពស់។ អង្ករសកម្ពុជាគឺជាផលិតផលមួយក្នុងចំណោមផលិតផលទាំងនោះ ហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងពង្រីកទីផ្សាររបស់បៃតងសម្រាប់អង្ករសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសដើម្បីបន្តគាំទ្រកសិករបន្ថែមទៀតនិងបម្រើតម្រូវការក្នុងស្រុក។

  ស្វែងយល់បន្ថែម
 • អង្ករផ្កាម្លិះកម្ពុជា

  បៃតង(កម្ពុជា)បានផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារកម្ពុជាជាយូរមកហើយ ជាមួយអង្ករផ្កាម្លិះកម្ពុជា ក្នុងប្រភេទគុណភាពអង្ករ ៣ប្រភេទ។​ ការវេចខ្ចប់របស់យើងខ្ញុំមានទំហំខុសៗគ្នាអាស្រ័យលើតម្រូវការរបស់ដៃគូយើង។

  គុណភាពអង្ករទាំង៣ប្រភេទមានដូចជា​៖ អង្ករផ្កាម្លិះល្អប្រណិត អង្ករផ្កាម្លិះ២កំណាត់ និង​ អង្ករផ្កាម្លិះ៣កំណត់ ។ អង្ករប្រភេទនីមួយៗមានរចនាម៉ូដកញ្ចប់ខុសៗគ្នា។ ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

  ស្វែងយល់បន្ថែម