បៃតងកម្ពុជាភីអិលស៊ី Close

ឯ.ឧ ភួ ពុយ ប្រធានក្រុមហ៊ុនបៃតង(កម្ពុជា) ក៏ជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបង បានចុះពិនិត្យមើល និង សម្របសម្រួលជូនប្រជាកសិករក្នុងការប្រមូលផលស្រូវវស្សាចុងក្រោយប្រមាណ ២០% ទៀតដែលអត់គុណភាព កង្វះទីផ្សារ និង ទទួលការទិញយកពីក្រុមហ៊ុនបៃតង(កម្ពុជា)។ អ្នកអាចទស្សនាវីដីអូនៃសកម្មភាពតាមលីងខាងក្រោម។

https://www.pdibattambang.info/he-phou-puy-member-of-parliament-battambang-provincial-constituency/?fbclid=IwAR0OWvrGTbt3TVfYT4hdaUzl6L3n1WdJ1d7Zc4XJgDY7XkydvoiRZIedthQ