បៃតងកម្ពុជាភីអិលស៊ី Close

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមហ៊ុនបៃតង(កម្ពុជា) បានទទួលពានរង្វាន់ជាអ្នកផលិតអង្ករឆ្នើមជាងគេ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលប្រគល់ជូនក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់ស្សហកម្មហ៍បសុសត្វកម្ពុជា ២០១៨